حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقی-
طب اسلامی طب معصومین طب انبیا, طب توحیدی طب جامع عافیت اللهی تغذیهابعادی تاثیر تغذیه حلال وطیب در انجام عمل صالح وتفوا صراط علی(ع)حق نمسکه-اولین شیعه حقیقی پیامبر(ص)حضرت علی(ع)-یالثارات الحسین-سلامتMonotheistic Medicine-The true followers of Moses and JesusThe best concepts in the most beautiful prayer-Unity medicine
صفحات وبلاگ
کلمات کلیدی مطالب
نویسنده: درجستجوی حقیقت - ۱۳٩۱/٢/٢۸

786

همانطور که لازم نیست  همه ما ریاضی دان باشیم اما اگر تا حدی ریاضی ندانیم به ما بیسواد گفته میشود همین امر در خصوص  بسیاری از علوم صادق است بخصوص بحث طب وسلامتی وعافیت واز طرفی ارتباط بین طب جسمانی وروحانی و اخلاق وتغذیه ابعادی و...تا جایی که در روایات اشاره شده که ......از معرفت خدا عنین وناتوان خواهد ماند و  در این اشفتگیهای اخرالزمان واینهمه شیاطین جن وانس و روش انها برای به تباهی کشاندن انسان ایا هوشیاری و توجه ابعادی ما را نمیطلبد تا مفهوم طب اسلامی وشیوه صحیح زندگی را از خداوند وافریننده مان که بروشور نحوه استفاده از این اشرف مخلوقاتش را بدست تنها نمایندگیهای مجاز خود یعنی این همه پیامبر و در نهایت معصومین(ع) به ودیعت نهاده واگر فردی ادعای طبابت نموده وبه اصول وچهارچوب تعیین شده و فرمایشات پیامبران ومعصومین(ع)بعنوان طبیب الاطبا’ عالم هستی بی توجه باشد ایا شیاد و.....

اهل بیت فرموده اند که تا قیام قیامت هر انچه لازم بوده را برای ما گفته اند واز طرفی فرموده اند حال با توجه به این اصول وارد فروع شویم وما از این اصول غافل شده و در دام شیاطین گرفتار امده ایم که اکنون به نام طب و علم و ....تراوشات ذهن پلید وشیطانی و

غیر ابعادی ودر خوش بینانه ترین حالت ظنیات به جای حقایق به خورد ما داده میشود

پودر خون را در غذای دام وطیور بعنوان تقویتی ومکمل والکل بعنوان پایه شربت های داروئی واسانسها و... .پودر استخوان خوک بعنوان ژلاتین در پوشش کپسولهای داروئی و ژلاتین خوراکی وغذایی ! و.....

مکتب طب اسلامی نفی کننده سایر مکاتب طبی تا زمانی که از چهارچوب تعیین شده توسط معصوم (ع) پافراتر نگذاشته باشد نبوده وانقدر غنی ودر عین حال مظلوم واقع شده که عده ای به بهانه ترس از خدشه وارد نمودن بر ان وعده ای هم تنها فصد وحجامت انرا از این اقیانوس بیکران فراگرفته وعده ای....وهمه این معادن وسرچشمه های علم حقیقی را .....

در چهارچوب این مکتب جایگاه انسان و ارتباط غذای حلال وطیب وعمل صالح و بحث اخلاق و شفا’ و مراتب روح و ارتباط گناه وبیماری و......

اگردر قسمتی از این مکتب میبینید که پس از پرهیز و تدبیر در غذا ونوشیدنی و.....در ضرورت (اخر الدا’ الکی)ودر انتهای ان بحث الکی که به تعبیر اساتید همان تیغ و سوزن و  ...میباشد یعنی اگر در ضرورت وزمانی که هیچ روش جایگزین وکم خطری برای ان ...جراح محترم از تیغش استفاده نکند همانند زمانی که در غیر ضرورت از ان استفاده کند.......(به امار سزارین در ایران و مقایسه ان با امار جهانی توجه شود)..

 

ادامه دارد....

حق-خبر-جدیدترین-مهم ترین-اسلام-تبیین-طب-ضدشیطان-تحریف-وحدت-زمینه سازی جهت ظهور منجی-انسانیت-صلح-شیعه-نجات-اهل سنت حقیقیBeautiful -Spiritual Medicine-Concepts The most beautiful truths-Masons Dirty-The most important-Savior rise-Beautiful prayers-Islam the only true religion-All prophets were Muslims-Baha'i and Wahhabi and other eclectically different is Zionist Satanism agent-Humanity-Colonial medicine-Debate with demons-Distortion-Unity-Shiites, Sunnis only real-Explanation-Hope-Release-Grounds...-Awakening time-Word of the beauty of the innocent against other religions
نویسندگان وبلاگ:
مطالب اخیر: