التقاط نفاق علم التقاطی طب التقاطی تفکر التقاطی-ریشه عزاداری التقاطی

(حیف نام حیوان برای منافقین و نوچه های ، بظاهریهودیان شیطان پرست)وهمچنین برسر نیزه کردن قران توسط شیاطین انسی وعدم توجه به قرآن ناطق وحرف حق او (  کلمۀ حق یراد به الباطل)میبینیم وبا اندک توجهی در ایات ابتدایی قران ودر جواب تفکر التقاطی وادعای این مطلب که همانا ما صالحین میباشیم ، خداوند با سه نهی در جواب انها میفرمایند(الا انهم هم المفسدون)که همانا خود اینها مفسد میباشند وحال میبینیم که اکنون زمانی است که شیاطین انس وجن با همین روش چه جنایتها که انجام نمیدهند و متاسفانه به نام علم ، ارام ارام تمام اهداف شیاطین را در دنیا پیاده نموده وما که فرمایشات گوهر بار اهل بیت عصمت وطهارت ، میبایست روشنی بخش وجودمان وهمچنین روشنگر طریق ، برای سایر ملل محروم از نعمت متعالی این عزیزان باشیم ، گاه ناخواسته وجاهلانه در تور شیاطین گرفتار وانچنان خوشرقصی برای شیاطین میکنیم ، گوئی که خود استاد اوئیم وانچنان شیفته این التقاط شده ایم که فقط ظاهرمان شیعه بوده وباطنمان....وبرای رهایی از این دسیسه ودسیسه های اینده توسط شخصیتهای التقاطی وحتی به رنگ زیبای سبز و...لازم است تا به انچه پیامبر گرامی به عنوان اجر رسالتشان از ما طلبیده ، لبیک گفته وبا تفکر وتعقل وتامل وتحقیق واستفاده از متخصصین درک وفهم روایات که تجلی انرا در مراجع گرانقدرمان مییابیم ، با قطب نمایی که به دستمان میدهند ، علم حقیقی را از سرمنشاءان که به  منبع زلال وحی متصل بوده ، اخذ نمائیم وبا کار شبانه روزی ، وجهاد علمی ، همانطور که پیامبر اکرم در مورد کشور عزیزمان مژده داده اند گوی سبقت را در همه ابعاد وبویژه در امور وعلوم پایه ، بدست گرفته وبه ظنیاتی که عمری است توسط شیاطین به نام علم ، به کاممان ریخته ومسموممان نموده اند ، باتردید نگریسته وزمانی انرا بپذیریم که کاملا با معیارهایی که  معصومین واسلام حقیقی برایمان ترسیم نموده اند  مطابق باشد وبا کمک به پیشرفت علم حقیقی ، موجبات بسترسازی ظهور مهدی موعود (ع)رافراهم نمائیم.یاعلی

دلمان که از عمق کینه اهل باطل وشدت اراده انها در فساد اهل عالم ، میگیرد ، برایمان متذکر این نکته خواهد بود که در تناسبی بین علم ما وعلم مولا وسرورمان که مقایسه منفی بینهایت با مثبت بینهایت است ، پس شدت دلتنگی حجت خدا با ان مرتبه از هستی وعمق فهم ودرکش واطلاع از غیب (تا انجا که خداوند اراده نموده)که تاتفسیر زیارت جامعه کبیره رانخوانده ودرک نکرده باشیم از فهم ان قاصر خواهیم بود...واز دست کارهای امثال ما که گاه  بیش از جبهه باطل قلب نازنینشان را جریحه دار نموده و حتی تاسف ایشان برای عمق جهالت ورذالت وپلیدی جبهه باطل...تاچه حدخواهد بود وانشاءالله خداوند مارا جز یاوران ایشان وجزء کسانی که بدنبال رضوان خداوند واهل بیت هستند قرار دهد وکمکمان کند در فتنه های پیش رو قلب وذهن وجسم وروحمان در عافیت وسلامت قرار داشته باشد ..

وقتی میبینم تعدادی از متخصصین کشورمان که برای مشتی پول ، حاضرند شرافت وکرامت وعزت خود را زیر پا ، بگذارند وگاه با درخواست زیر میزی و.....روی پست تر از حیوان وگاه شیطان راهم سفید کرده اند، وبعد خود را اهل صلاح سلامت مردم میدانند ، باز هم یاد این عبارت الا انهم هم المفسدون افتاده و اینکه شیاطین عاتم مدتهاست از طریق طب التقاطی خود در خصوصیترین حوزه های اعتقادی وفرهنگی و...ما رسوخ نموده ...واز طرفی مراجع گرانقدرمان نیز گاه با خوشبینی به این  شیاطین ، یا عرصه را از حضور گرانقدرشان به نفع شیاطین خالی نموده وگاه نیز متاسفانه با سکوتشان..... اوردند بر سرمان انچه را که نمیبایست و اکنون زمان ان است که حوزه علمیه واین سربازان  مولا امام زمان بپاخواسته وبا تلاش مضائف و دخول در تمامی عرصه ها وبویژه بحث علم طب وتغذیه و حتی نظارت بر ساخت بازیهای رایانه ای وبرنامه هایی ،  ویژه فرزندانمان و نیز تهیه برنامه های مفید وسازنده برای سایرسنین وحتی تبیین وترسیم چهارچوبهای مورد نظر اسلام در تمام ابعاد وبویژه بحث موسیقی و انهم انچه از صدا وسیما پخش میشود ، عرصه را از افراد  نادان وجاهل التقاطی وگاه شیاطین پلید انسی نجات دهند.

در گذشته به کسی طبیب میگفتند که مقدمات علم طب (شامل :علم فقه و حدیث، علم حکمت، علم اخلاق، علم منطق، علم هندسه، علم طبیعیات، علم حساب، علم هیات، علم نجوم، علم فراست و....)را گذرانده باشد وبا توجه به حدیث اهلیلج متوجه این امر میشویم که جایگاه انسان بسیار بالاتر از ان است که بر اساس مبانی مکاتب طبی غیر اسلامی ،که زیر بنای انها بر تجربه استوار است(واخیرا در جدیدترین مدل ان که طبابت مبتنی بر شواهد است ، تنها محیط مناسب را بر خلاف مطالعات وتحقیقات گذشته بدن انسان میداند ونه موش ازمایشگاه بیچاره ویا محیط کشت در ازمایشگاه{که یک معنای ان این است که اکثرتحقیقات ومطالعات گذشته ، لنگ در هوا ومعلق است تا خلافش ثابت شود...})با او رفتار شود ، چرا که انسان موش ازمایشگاه نیست که تا ابد روش ازمون وخطا را برایش....واین نوع رفتار با انسان توسط کمپانیهای مافیایی دارو و...از التقاطی بودن مبانی طبی امروزه حکایت دارد وایکاش زمانی فرا رسیده که برای فهم فرمایشات انبیاء واهل بیت عصمت وطهارت که زیبایی فرمایشاتشان در تمامی ابعاد زندگی ، موجب سیرابی ، تشنگان علم حقیقی گشته وهر روز که میگذرد ، تنها وتنها از اینکه عمرمان را صرف فراگیری ظنیات نموده واز علم حقیقی وانهم از سرمنشاءان (که فرمایشاتشان : وماینطق عن الهوی ، ان هو الا وحی یوحی میباشد)غافل بوده وحتی در کشورمان برخلاف سایر کشورهای...یک مرکز مطالعات وتحقیقات( که هم از نظر تجهیزات در بالاترین جایگاه و هم در جهت ارتباط حقیقی حوزه ودانشگاه ، توسط بهترین متخصصین حوزه دین وسایر علوم پایه ، در جهت فهم ودرک روایات در حد عقل ناقصمان و..قدم برداریم)

مدتی است که متاسفانه توسط عده ای از متخصصین جاهل وبیرحم وجانی ورذل و...که ابروی سایر متخصصین محترم ووارسته کشورمان را نیز به خاطر مشتی پول ، زیر سئوال برده اند، ومردم محترم کشورمان نیز با رجوع به یکچنین گرگهایی که خود بیش از دیگران بیمارند، اب در اسیاب انها ریخته وموجبات ادامه کار انها را فراهم میاورند وچون متاسفانه ما در کشور عزیزمان عرضه برخورد با این دسته از متخلفین را توسط سازمانهایی که وظیفه انها نظارت بر عملکرد وبرخورد با عملکرد این .....را نداریم ، لذا دست به دامان مردم شده که ....

همانطور که از مقایسه امار سزارین در ایران وسایر کشورها متوجه میشویم ، در کشور عزیزمان برخی از متخصصین کشور،به بهانه های مختلف (وحتی اگر درخوشبینانه ترین حالت ممکن بگوئیم برای فقط پول دست به چنین جنایتی در مواقع غیر ضروری میزنند{که انهم تقصیر خودشان نیست چرا که ادم حریص وطماع هیچ وقت...} )   با انجام این عمل نه تنها موجبات  زجر فزاینده مادر تا پایان عمرش فراهم شده{انشاءالله اگر عمری باقی باشد درخصوص عوارض سزارین ، از فراموشی .....تا عدم کنترل ادرار ومدفوع....تااینکه در بهترین شرایط دیگر قادر نیست بیش از دو تا حداکثر سه فرزند بدنیا اورده وحال الگووشیب جمعیتی ما در حال برعکس شدن وتغییر فاحش است که العاقل یکفیه الاشاره)بلکه موجب القاء این تصور باطل در جامعه شده که دیگر زنان با توجه به موارد ذکر شده ومواردی که بعدا اشاره خواهد شد، تمایلی برای بارداری ونیز زایمان طبیعی نداشته ، چرا که از قدیم شنیده ایم که (کدخدای ده که مرغابی بود...و وای به وقتی که بگندد نمک)....

پاورقی رابطه تغذیه و سلامت جسم و روح و روان در ادامه مطلب    

1- تغذیه ابعادی (چشائی ،بینائی،شنوائی ، بویایی - لامسه و ...)

  • 2- یکی دیگر از معانی طیب در روایات ، گرفتن علوم از اهل بیت و کلمه خبیث به گرفتن آن از غیر اهل بیت می باشد
  • 3- در جایی که در روایات نهی از دادن شیر فرد کافر و منافق شده و حتی در صورتی که مسیحی و یهودی واهل کتاب باشد، می باید در ایام شیردهی از مصرف گوشت خوک و شراب و ...احتراز کرده باشد
  • 4- به اینترنت مراجعه شود؟!
  • 5- که می توان گوشت حیوان مرده رادرهنگام ضرورت برای حفظ جان مصرف نموده ولی مصرف الکل به دلایلی که ذکرفرموده اند، نهی شده است.
  • 6- آیا از آمار مساعدت ها و وام های سازمان های بین المللی همچون یونسکو و سازمان ملل جهت امر تنظیم خانواده در ایران اطلاع دارید و این که کشور ما در لیست کشورهای موفق در امر کنترل جمعیت قرار داشته...

 

 

 

7- به طور کلی برای انجام توبکتومی شروطی  توسط مراجع گرانقدر لحاظ شده که به شرح ذیل میباشد:

 

 

 

الف-موجب نازائی دایمی نشود . (که تقریبا به طور قطعی موجب عقیمی دایمی می شود)

 

 

 

ب-ضرر به مزاج نرساند( آندومتریت - هیدروسالپنکس - آندومتریوزیس بی نظمی در ترشحات غدد داخلی بدن)

 

 

 

ج-ضرر به عضو نرساند .( دردهای مزمن , بروز ناهنجاری در دیواره مخاطی رحم , بیماری های مزمن زنانه )

 

 

 

د-شوهر راضی باشد . ( عقیم کردن زن از موضوعات مستنبطه شرعیه می باشد نه خارجیه و احاله آن به حکم و تجویز عقلایی درست نیست و مفسده و ضرر جسمی برای عقیم کردن زن از لوازم حتمیه آن است و تعلیق آن به عدم آن , تعلیق به امر محال است و در این امر اذن و اجازه شوهر مدخلیت ندارد و حرام است مگر در هنگام ضرورت برای حفظ جان مادر و نه در امور اعتباریه دیگری همچون فقر , تعدد اولاد )

 

 

 

ه-عمل همراه با محًرم شرعی نباشد ( نظر و لمس عورت زن برای غیر شوهر جایز نیست مگر در هنگام ضرورت برای حفظ جان )

 

 

 

 آیا می دانستیم بلافاصله بعد از انعقاد نطفه در صورت سقط آن می بایست 20 دینار (حدود 800 هزار تومان ) به شارع مقدس علاوه بر گناهی که کرده ایم بپردازیم لازم به ذکر است بعد از انعقاد نطفه سقط آن حکم القاء من شاهق ( از بلندی خود را به اختیار روی زمین انداختن ) را داشته که به مجرد القا به اختیار , مرگ او مستند به او می شود و در میان آسمان و زمین که دارد پایین می آید , نمی تواند ادعا کند که مرگ من اختیاری نیست و من تقصیری ندارم . و از طرفی به بهورزان ، ماماها و پزشکانی که بتوانند افرادی را برای عقیم شدن متقاعد کنند  ازطرف وزارت بهداشت ودرمان پاداشهائی درنظر گرفته شده وگاه  میبینیم به افرادگفته می شودکه اعمالی همچون توبکتومی ووازکتومی کاملا قابل برگشت بوده درصورتی که این احتمال در مورد توبکتومی ، 2تا3 در هزار ودرمورد وازکتومی خیلی کمتر از 50% می باشد ( یعنی عقیمی دائم )

 

 

 

8-در کتاب مفتاح الکرامه آورده شده که گفتار علامه در قواعد این است : اگر کسی کاری کند که قوت منی آوردن و آبستن نمودن را از مردی بزداید می باید یک دیه کامل به او بدهد(علاوه بر معصیتی که نموده ...)

 

 

 

9- عوارض جانبی داروهای ضدبارداری خوراکی وتزریقی(هورمونی)

 

 

 

گوارشی:تهوع -استفراغ-کرامپ-اسهال-نفخ-یبوست-تغییردراشتها-یرقان کلستاتیک

 

 

 

پوستی:کلواسما،ملاسما،اکنه،راش،کهیر،اریتم،خارش،هیرسوتیسم،آلوپسی،حساسیت به نور-،افزایش ریسک ریزش مو

 

 

 

قلب وعروق:افزایش فشار خون-وضعیتهای ترومبوآمبولی-احتباس مایعات-ادم

 

 

 

اندوکرین:کاهش تحمل گلوکز-افزایشTBG-PBI-T4-T3

 

 

 

ادراری تناسلی:خونریزی ناشی از قطع دارو-آمنوره-لکه بینی-دیسمنوره-گالاکتوره-هیپرپلازی داخل سرویکس-واژینیت-سندرم شبه سیستیت-تغییرات پستان

 

 

 

دستگاه عصبی مرکزی:افسردگی-خستگی-سرگیجه-حالت عصبی-اضطراب-سردرد

 

 

 

چشم وگوش وحلق وبینی:نوریت عصب چشمی-ترومبوز شبکیه-کاتاراکت

 

 

 

خونی:افزایش فیبرینوژن-فاکتورهای انعقادی

 

 

 

 موارداحتیاط و منع مصرف  داروهای ضدبارداری خوراکی وتزریقی(هورمونی):  سرطان پوست و یا دستگاه تناسلی , بیماری های ترومبوآمبولیک بدخیمی وابسته به استروژن , تومور کبدی , حاملگی , بیماری های قلبی و عروقی و مغزی , خونریزی های رحمی با علت ناشناخته , سابقه افسردگی شدید , فشار خون بالا , مصرف داروهای ضد انعقاد و یا اختلالات انعقاد خون , وجود اختلالات کبدی , قاعدگی های نامنظم , وجود توده های پستانی و یا ترشحات غیر طبیعی از پستان , ابتلا به دیابت و چربی بالای خون افردای که سیگار زیاد می کشند , مصرف زیاد الکل , اختلالات تغذیه ای , آسم , تشنج  منونوکلئوزحا د-بیماری - SICKLE CELLلوپوس اریتماتو-شیردهی-- سن بیش از چهل- افزایش میزان مرگ و میر زنان بالای سی و پنج سال-, وجود میوم رحمی و پولیپ دهانه رحم

 

 

 

به طورکلی معایب این دسته ازداروها به شرح ذیل میباشد:مصرف بعضی از داروها از جمله آنتی بیوتیک ها اثرات قرص های ضد بارداری را کاهش داده نیاز به حافظه و دقت فرد داشته موجب اختلال در سوخت و ساز کربوهیدرات ها شده , افزایش LDL, افزایش قشار خون-تداخل در نتیجه برخی آزمایشات خونی و حتی پاپ اسمیر , افزایش برخی عفونت های رحمی لکه بینی و خون ریزی در بین دوقاعدگی احتمال سرطان دهانه رحم , افزایش تومورهای خوش خیم کبدی ، احتباس مایعات , اختلالات گوارشی , واریس , تحریک پذیری یا افسردگی , تغییر در میل جنسی , لکه های روی صورت , سردرد , میگرن , از دست دادن بینایی یا اختلال در دید , کرخی و سوزن سوزن شدن یک طرفه , درد شدید در قفسه سینه و دست چپ یا گردن , دفع خلط خونی , درد شدید پاها , گرمی , حساسیت و ورم پاها و یا رگ های بسیار برجسته روی ران و ساق پا , اختلال در سخن گفتن , حساسیت و توده های کبدی , تغییرات مواد معدنی استخوان , واکنش های آلرژیک , حاملگی اتفاقی , افزایش وزن , عصبی بودن , ورم دست و پا , کمر درد , بی اشتهایی , آکنه , دردهای لگنی , دانه های پوستی , گرگرفتگی و درد مفاصل , آمبولی ریه , سرطان پستان و دهانه رحم , استفراغ , گیجی و ضعف...( افزایش احتمال لخته شدن خون در رگ ها که با کشیدن سیگار این ریسک بیشتر شده و خود منجر به بالا رفتن ریسک حملات قلبی و سکته مغزی در این افراد می شود )

 

 

 

در صورتی که میتوان بر روی روشها ئی چون استفاده ازمیخک(از روز پنجم عادت ماهانه روزی یک عدد به مدت 20 روز میل شده که نه تنها باعث رقت خون گرمی مزاج نشاط و . . .) و یا گلپر(روزی 5/2گرم از روز پنجم عادت ماهانه به مدت یک هفته  که برای مشکلات گوارشی و . . . )ویا ماء الجبن و...درخانمها وداروی خوراکی ضد باروری در مردان مانند Gossypol که از روغن دانه ی یک نوع کتان به نام Gossypium استخراج می شود و پس از مصرف چند ماه قدرت ضد باروری آن ظاهر و تا چند ماه پس از قطع مصرف نیز اثر دارو ادامه مییابدو......         ، با جدیت کامل کارهای تحقیقاتی لازم  صورت گرفته تا در صورت عدم مغایرت آنها با موازین شرعی، جهت استفاده وسیع از آنها اقدام نما ئیم.

 

 

 

10- عوارض جانبی IUD : قاعدگی شدید همراه با دل پیچه , قاعدگی های نامنظم , خارج شدن IUD از محل خود , سوراخ شدن رحم , افزایش عفونت های لگن , افزایش حاملگی های خارج از رحم ( در صورت ابتلا به عفونت های لگنی این خطر برای استفاده کننده وجود دارد که دیگر هیچگاه نتواند بچه دار شود

 

 

 

11- شیاطین روزگار با مطرح کردن بحث ازدیاد جمعیت وصرف هزینه های میلاردی برای ترویج الگوهای شکست خورده  غربی وهمراه شدن عده ای به ظاهر روشنفکرباآنها موجب ایجاد رعب و وحشت در میان جامعه گردیده(متاسفانه به همه ابعاد و جوانب موضوع فکر نکرده که برای روشن شدن موضوع نظر شما را به خواندن کتاب رساله نکاحیه تالیف حضرت علامه آیت الله حاج سید محمد حسین حسینی طهرانی جلب نموده)وازطرفی ما شیعیان و محبان اهل بیت وعصمت که در همه ابعاد زندگیمان الگو داریم ،میبایست حتی قبل از انعقاد نطفه، برای فرزندانمان برنامه داشته ،ولی متاسفانه به این رهنمودها عمل نمینمائیم (علاوه بر این،رعایت زمان وشرایط حین انعقاد نطفه نیز درسرنوشت او دخیل بوده ،و حتی رعایت  تغذیه مادر در حین و پس از بارداری  وهزاران نکته دیگر در تربیت آنها که برای لحاظ آن، لازم است ابتدا خود راتربیت نمائیم(در کتاب معراج السعاده ملااحمدنراقی به لزوم توجه به جنبه طب روحا نی ...) وهمچنین وقتی که به علت سیاست های غلط و نارسا روستاییان عزیز کشورمان را که جمعیت مولد کشور  محسوب شده ، مجبور به مهاجرت به شهرها نموده مسلم است که پس از مدتی آمار جمعیت غیر مولد در شهر، افزایش یافته و مشاغل کاذب و آمار بزهکاری در کشور افزایش یافته و آن سرمایه ای که می بایست صرف عمران و آبادانی روستا گردد نه تنها توسط مسئولین کشور به آنها اختصاص نمی یابد، بلکه حتی با فروش دام و زمین  . . . خود  برای مهاجرت به شهر , به شهرها تزریق شده و ای کاش می دانستیم در کشورهایی مثل ژاپن با یک پنجم وسعت ایران و جمعیت بیش از 130 میلیون نفر ( آمار ده سال قبل ) مردم حتی بین خطوط راه آهن هم کشاورزی نموده و در کشور هلند که تنها به اندازه استان مازندران وسعت داشته جهت انتقال محصولات پنیر و کره شیر و گوشت و . . . آن به سایر کشورها کشتی ها می بایست مدتها در انتظار نوبت بمانند . و ای کاش وزارت جهاد سازندگی با همان سیاست های بدو تشکیل باقی می ماند و تنها و تنها رسالتش آبادانی روستاهای کشور می بود و مسئولین امر هم با جدیت تمام در جهت رفع مشکلات روستاییان در کلیه ابعاد برآمده تا نه تنها شاهد کاهش مهاجرت به شهرها بلکه معکوس شدن این روند می بودیم .(البته اخیرا حرکتهای مثبتی دراین زمینه صورت گرفته که انشاءالله ادامه پیدا کند)

 

 

 

12-درجائی که درکشورها ی اروپا ئی واسرا ئیل و...سیاستهای تشویقی وحمایتی برای افزایش جمعیت خود داشته،ما با لحاظ روشها ئی چون توبکتومی ووازکتومی،کمر همت در جهت عقیم کردن مردم کشورمان بسته( کمترپزشکی است که نداند احتمال بارداری بعد از انجام اعمال فوق بسیار پائین ترازآماراعلام شده میباشد)  وروشهایی همچون قرص های بعد از مقاربت ( Aftermorning  ) وIUD  بانامساعدکردن محیط داخلی رحم  بعد از انعقاد نطفه تاثیر داشته(گاه اسپرم بعداز یک ساعت خودرابه تخمدان رسانده ونطقه منعقد میگردد) که از نظر شرعی ..

 

 

 

13-ازفرمایشات امام جعفرصادق علیه السلام: اکثر اطباء بر این عقیده­اند که انبیاء طب نمی دانند و وقتی دیدم بیشتر اطباء چنین عقیده­ای دارند ، در حالی که انبیاء ، حجت خداوند  و راهنمایان بشر و وارثان علم پروردگارند ، دیدم کسی که  در مذهب و روش زندگی خود ، به انبیاء پشت کرده و کتب نازل شده از جانب خدا را تکذیب می کند ، از طلب این طب و حاملین این طب دوری گزیدم

 

 

 

14-توجه به جنبه روح وروان وارتبا ط بین صفات روحی واخلاق وتغذیه ابعادی...فقط وفقط در حوزه طب انبیاءومعصومین (طب اسلامی)است که معنا پیدا نموده تا جائی که سلامت دل را مهمتر از سلامت جسمی دانسته (بعنوان مثال رابطه صفت حرص و طمع با خلط بلغم و رابطه عصبانیت با خلط صفرا و شهوت با خلط دم و ارتباط مصرف خون و قساوت قلب و امراض عمومی و ...

 

 

 

15-  در جائی که شما درصورت خریداری یک وسیله ، دفترچه راهنمای استفاده ازآن را ازفروشنده درخواست میکنید

 

 

 

16-که برای فهم بهتراین موضوع،نیازبه رسوا نمودن مافیاهای عظیم داروئی جهان داشته

 

 

 

  چرا که گاه منافع فروش حتی یک قطره چشمی، بیش از  منافع فروش سالیانه نفت کشور عزیزمان می باشد!

 

 

 

17- در جلسه ای با حضور یکی از مسئولین بلند پایه ی طب سنتی ایران در مشهد ، ایشان فرمودند که در مواردی که اختلاف و مشکلی درطبابت به روش  طب سنتی بوجود بیاید ، مبنا ومرجع ما برای رفع آن، منابع و متون طب سنتی است و نه  احادیث و روایات اهل بیت علیه السلام؟؟؟ 

 

 

 

18- امام جعفر صادق علیه السلام در مجلس منصور دوانقی در جائی که طبیب سرشناس هندی به امام(علیه السلام) پیشنهاد  می دهندکه آیا می خواهید پاره ای از علم خود را به شما بیاموزم ، می فرمایند که آنچه با من است بهتر از آن چیزی است که همراه تو می باشد و در پاسخ ایشان می فرمایند ما گرمی را با سردی و سردی را با گرمی درمان می کنیم و....

 

 

 

19-. در جائی که ائمه معصوم خود را طبیب الاطباء خوانده و بیش از 12 هزار روایت طبی از آنها به جا مانده( جهت تحقیق در حوزه ژنتیک  ، عامل ایجاد جهشها ، نقش واثر مکان و زمان و اشعه کیهانی ، لقمه حلال و طیب و حرام و خبیث بر ژنتیک و DNA  ، رابطه بین خصوصیات روحی و روانی و خلقیات و تغذیه و طبیعت و خلط و اعضای بدن انسان)    ، آیا ضرورت تشکیل هیات علمی خبره و آگاه و دلسوز برای استخراج این معارف عالی و ایجاد مراکز مطالعات و تحقیقات تخصصی و اختصاص مقداری از سهم امام به این موضوع توسط مراجع گرانقدر و حتی ورود این عزیزان به قدر استطاعت در این موضوع احساس نمی شود

 

 

 

موسسه عافیت اللهی طاها

 

/ 0 نظر / 67 بازدید