راز فاصله بین صفا ومروه وبین الحرمین-مفهوم باطنی عطش-تشبیه امام به اب در قران

راز فاصله بین صفا ومروه وبین الحرمین:مدتی قبل به نقل از منبع جهان فاصله بین این دو محل معادل 378متراندازه گیری شده ولازم است در تکمیل این کار ارزشمند توسط این عزیزان شما را متوجه نکته ظریف دیگری بنمایم وان اینکه این عزیزان اگر صحیح این اندازه را اندازه گیری کنند ، اندازه دقیق ان 379 متر میشود واین بدین معنا است که در علم حروف واعداد این عدد معادل لفظ عطش میشود(ع=70 و ط=9 و ش=300 ولذا 300+70 + 9 =379=عطش{ا=1-ب=2-ج=3- د=4-  ه=5 - و=6 - ز=7 - ح=8 - ط=9 - ی=10 -ک=20 - ل=30 - م=40 - ن=50 - س=60 - ع=70 - ف=80 - ص=90 - ق=100 - ر=200 - ش=300 -ت=400 - ث=500 - خ=600 - ذ=700 - ض=800 - ظ=900 - غ=1000} واین شما را متوجه این واقعیت زیبا خواهد نمود که در هر دو واقعه بحث عطش و جستجو برای اب برایتان تداعی میشود وهمچنینانطور که این حقیر متوجه شده در روایات از امام به اب و ترنم باران و..نیز یاد شده وشهادت با لب تشنه سرور واقایمان شاید متذکر این نکته باشد که چرا ما هم در طول این مدت این عطش را با دعا و انتظار حقیقی وبستر سازی جهت ظهور منجی موعود......انشاءالله با ظهور ایشان عطش عالمین فرو نشانده گردد  وماهم در این عرصه به سهم خود وحتی به اندازه سر سوزنی موثر واقع گردیده وحداقل مانع نباشیم!

  

 

/ 0 نظر / 63 بازدید