علل منحرف شدن انقلابهای اخیر -عدم مرجعیت-اعتماد به غرب وامریکا-نشناختن دشمنان

٧٨۶

فریاد هیهات من الذله امام حسین (ع)در طول تاریخ بیانگر این حقیقت است که تقیه برای حفظ دین است ونه حفظ جان ودرشرایطی که دجال با همه قوا به صحنه امده تا تمام فریادهای ازادیخواه را در نطفه خفه کنند ، دیگر چه جای سکوت است و مگر نه این است که قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد...دیگر اطمینان به شیاطین غرب وامریکا چه معنایی دارد وایالزوم توجه به بحث بحث دشمن شناسی اکنون برای ما از اهم واجبات نشده ، چرا که او در هر لباس وبه هر شکلی در امده تا شیطان پرستی را رواج دهد وما خود نمیدانیم که مدتهاست اسیر دست اوئیم ودم بر نمیداریم وایکاش بصیرت پیدا کنیم تا جریان دجال (شیاطین انس وجن)را که سوار بر الاغ(کلیه افرادی  که او را در رسیدن به هدفش کمک نمایندوحتی گاه خود ما که دانسته وندانسته با خرید اجناس مربوطه-گاه در شغل هایی که داریم الت دست او هستیم ، از ان بی غیرت مجری وتهیه کننده ...برنامه کودک گرفته که به جای ریختن اب ذلال در وجود فرزندانمان خواسته وناخواسته اب مسموم ...تا ان کارمند بهداشت که به مراجعین توبکتومی و وازکتومی را پیشنهاد نموده وبا دادن قرص افتر مورنینگ سقط نطفه شیعه را...وتا ان تاجر که با وارد نمودن ....)خود بوده واز هر تار موی او اهنگی(شاید اشاره به این معنا که از همه وسایل وتجهیزات ممکن جهت رواج لاابالی گری وبه هر شکل وبه هر لباس وبه هررنگی{حتی اگر ان رنگ سبزباشد}وفاصله بین دو شهر را با یک قدم طی میکند(شاید اشاره به استفاده از امواج در اخر الزمان باشد)

لذا هر کس وبا هر توجیه که بخواهد با غرب ارتباط داشته اگر از مسیر عزت و بصیرت فاصله بگیرد ملعون است وبدتر انکه هرکه به غرب وامریکااعتماد کند مانند فردی است که به شیطان اعتماد کرده وبزودی اقا وسرور عزیزمان (ع)نقاب از چهره این شیاطین برخواهند داشت تا متوجه شویم که دوری از قران وقران ناطق بر سرما چه اورده که اکنون حرامزاده ها ونوچه های انها در خانه خدا لانه کرده و ما دم نمیزنیم وکا ررابه جائی رسانده که هر روز به طریقی ما را به سخره گرفته اند.{در فیلم سگ را بجنبان دقیقا مقصود خود را بیان میکنند که ما اگر لازم باشد به جای اینکه به سگ بگوئیم دمش را بجنباند به دم میگوئیم سگ را بجنباند}واین معنا را زمانی در خواهیم یافت که فکر کنیم تروریست یعنی القائده(چرا که ملا عمر ها ،عبدالمالک ها ریگی ها، ملک عبدشیطان ها، حسنی نامبارکها، صدامها ،موسوی وکروبی وخاتمیها،فرماسونها،وهابی وبهایی وصهیونیست وسلفی و....تمام جریاناتی وادیان ساختگی وسردمداران غرب وامریکاکه نوچه های رده چندم شیطانند را مدافعان حقوق بشر دانسته غافل از این معنا که اینها که به خودشان رحم نداشته وشقاوت ابدی را بر سعادت ابدی ترجیح داده اند انموقع چگونه ممکن است که دلشان برای حقوق بشر بسوزد.وتنها راه مقابله با این شیاطین در این زمان پیروی ازمرجعیت واتحاد تمامی ادیان موحد وانجام عملیات شهادت طلبانه در صورت اجازه مرجعیت گرانقدرمان خواهد بودتاان موقع خفت وخواری این شیاطین را در همین دنیا بعینه ببینیم .یاعلی

کلونی فعلت فعلت هاوعاقبت حال انها حتی در همین دنیا(العاقل یکفیه الاشاره)     

 

/ 0 نظر / 63 بازدید