التقاط نفاق علم التقاطی طب التقاطی تفکر التقاطی

بسم الله الرحمن الرحیم

به نظر این حقیر التقاط همان عاملی بود که شیطان را از عرش به پستترین مراتب هستی سوق داد ودر تمام مدت عبادتش خالصانه عبادت نکردوسجده نکردنش در انتها ، فقط سر درونش را هویدا کرد چرا که از کوزه همان  برون تراود که دراوست ونیز درطول تاریخ هر ضربه ای که بر پیکر حقیقت وارد شده اکثرا از همین جانب بوده که اوج ان را در زمان رحلت پیامبر(ص)وخانه نشینی مظهر حقیقت توسط کفتارهای در پوستین ادمی (حیف نام حیوان برای منافقین و نوچه های ، بظاهریهودیان شیطان پرست)وهمچنین برسر نیزه کردن قران توسط شیاطین انسی وعدم توجه به قرآن ناطق وحرف حق او (  کلمۀ حق یراد به الباطل)میبینیم وبا اندک توجهی در ایات ابتدایی قران ودر جواب تفکر التقاطی وادعای این مطلب که همانا ما صالحین میباشیم ، خداوند با سه نهی در جواب انها میفرمایند(الا انهم هم المفسدون)که همانا خود اینها مفسد میباشند وحال میبینیم که اکنون زمانی است که شیاطین انس وجن با همین روش چه جنایتها که انجام نمیدهند و متاسفانه به نام علم ، ارام ارام تمام اهداف شیاطین را در دنیا پیاده نموده وما که فرمایشات گوهر بار اهل بیت عصمت وطهارت ، میبایست روشنی بخش وجودمان وهمچنین روشنگر طریق ، برای سایر ملل محروم از نعمت متعالی این عزیزان باشیم ، گاه ناخواسته وجاهلانه در تور شیاطین گرفتار وانچنان خوشرقصی برای شیاطین میکنیم ، گوئی که خود استاد اوئیم وانچنان شیفته این التقاط شده ایم که فقط ظاهرمان شیعه بوده وباطنمان....وبرای رهایی از این دسیسه ودسیسه های اینده توسط شخصیتهای التقاطی وحتی به رنگ زیبای سبز و...لازم است تا به انچه پیامبر گرامی به عنوان اجر رسالتشان از ما طلبیده ، لبیک گفته وبا تفکر وتعقل وتامل وتحقیق واستفاده از متخصصین درک وفهم روایات که تجلی انرا در مراجع گرانقدرمان مییابیم ، با قطب نمایی که به دستمان میدهند ، علم حقیقی را از سرمنشاءان که به  منبع زلال وحی متصل بوده ، اخذ نمائیم وبا کار شبانه روزی ، وجهاد علمی ، همانطور که پیامبر اکرم در مورد کشور عزیزمان مژده داده اند گوی سبقت را در همه ابعاد وبویژه در امور وعلوم پایه ، بدست گرفته وبه ظنیاتی که عمری است توسط شیاطین به نام علم ، به کاممان ریخته ومسموممان نموده اند ، باتردید نگریسته وزمانی انرا بپذیریم که کاملا با معیارهایی که  معصومین واسلام حقیقی برایمان ترسیم نموده اند  مطابق باشد وبا کمک به پیشرفت علم حقیقی ، موجبات بسترسازی ظهور مهدی موعود (ع)رافراهم نمائیم.یاعلی

دلمان که از عمق کینه اهل باطل وشدت اراده انها در فساد اهل عالم ، میگیرد ، برایمان متذکر این نکته خواهد بود که در تناسبی بین علم ما وعلم مولا وسرورمان که مقایسه منفی بینهایت با مثبت بینهایت است ، پس شدت دلتنگی حجت خدا با ان مرتبه از هستی وعمق فهم ودرکش واطلاع از غیب (تا انجا که خداوند اراده نموده)که تاتفسیر زیارت جامعه کبیره رانخوانده ودرک نکرده باشیم از فهم ان قاصر خواهیم بود...واز دست کارهای امثال ما که گاه  بیش از جبهه باطل قلب نازنینشان را جریحه دار نموده و حتی تاسف ایشان برای عمق جهالت ورذالت وپلیدی جبهه باطل...تاچه حدخواهد بود وانشاءالله خداوند مارا جز یاوران ایشان وجزء کسانی که بدنبال رضوان خداوند واهل بیت هستند قرار دهد وکمکمان کند در فتنه های پیش رو قلب وذهن وجسم وروحمان در عافیت وسلامت قرار داشته باشد ..

وقتی میبینم تعدادی از متخصصین کشورمان که برای مشتی پول ، حاضرند شرافت وکرامت وعزت خود را زیر پا ، بگذارند وگاه با درخواست زیر میزی و.....روی پست تر از حیوان وگاه شیطان راهم سفید کرده اند، وبعد خود را اهل صلاح سلامت مردم میدانند ، باز هم یاد این عبارت الا انهم هم المفسدون افتاده و اینکه شیاطین عاتم مدتهاست از طریق طب التقاطی خود در خصوصیترین حوزه های اعتقادی وفرهنگی و...ما رسوخ نموده ...واز طرفی مراجع گرانقدرمان نیز گاه با خوشبینی به این  شیاطین ، یا عرصه را از حضور گرانقدرشان به نفع شیاطین خالی نموده وگاه نیز متاسفانه با سکوتشان..... اوردند بر سرمان انچه را که نمیبایست و اکنون زمان ان است که حوزه علمیه واین سربازان  مولا امام زمان بپاخواسته وبا تلاش مضائف و دخول در تمامی عرصه ها وبویژه بحث علم طب وتغذیه و حتی نظارت بر ساخت بازیهای رایانه ای وبرنامه هایی ،  ویژه فرزندانمان و نیز تهیه برنامه های مفید وسازنده برای سایرسنین وحتی تبیین وترسیم چهارچوبهای مورد نظر اسلام در تمام ابعاد وبویژه بحث موسیقی و انهم انچه از صدا وسیما پخش میشود ، عرصه را از افراد  نادان وجاهل التقاطی وگاه شیاطین پلید انسی نجات دهند.

در گذشته به کسی طبیب میگفتند که مقدمات علم طب (شامل :علم فقه و حدیث، علم حکمت، علم اخلاق، علم منطق، علم هندسه، علم طبیعیات، علم حساب، علم هیات، علم نجوم، علم فراست و....)را گذرانده باشد وبا توجه به حدیث اهلیلج متوجه این امر میشویم که جایگاه انسان بسیار بالاتر از ان است که بر اساس مبانی مکاتب طبی غیر اسلامی ،که زیر بنای انها بر تجربه استوار است(واخیرا در جدیدترین مدل ان که طبابت مبتنی بر شواهد است ، تنها محیط مناسب را بر خلاف مطالعات وتحقیقات گذشته بدن انسان میداند ونه موش ازمایشگاه بیچاره ویا محیط کشت در ازمایشگاه{که یک معنای ان این است که اکثرتحقیقات ومطالعات گذشته ، لنگ در هوا ومعلق است تا خلافش ثابت شود...})با او رفتار شود ، چرا که انسان موش ازمایشگاه نیست که تا ابد روش ازمون وخطا را برایش....واین نوع رفتار با انسان توسط کمپانیهای مافیایی دارو و...از التقاطی بودن مبانی طبی امروزه حکایت دارد وایکاش زمانی فرا رسیده که برای فهم فرمایشات انبیاء واهل بیت عصمت وطهارت که زیبایی فرمایشاتشان در تمامی ابعاد زندگی ، موجب سیرابی ، تشنگان علم حقیقی گشته وهر روز که میگذرد ، تنها وتنها از اینکه عمرمان را صرف فراگیری ظنیات نموده واز علم حقیقی وانهم از سرمنشاءان (که فرمایشاتشان : وماینطق عن الهوی ، ان هو الا وحی یوحی میباشد)غافل بوده وحتی در کشورمان برخلاف سایر کشورهای...یک مرکز مطالعات وتحقیقات( که هم از نظر تجهیزات در بالاترین جایگاه و هم در جهت ارتباط حقیقی حوزه ودانشگاه ، توسط بهترین متخصصین حوزه دین وسایر علوم پایه ، در جهت فهم ودرک روایات در حد عقل ناقصمان و..قدم برداریم)

مدتی است که متاسفانه توسط عده ای از متخصصین جاهل وبیرحم وجانی ورذل و...که ابروی سایر متخصصین محترم ووارسته کشورمان را نیز به خاطر مشتی پول ، زیر سئوال برده اند، ومردم محترم کشورمان نیز با رجوع به یکچنین گرگهایی که خود بیش از دیگران بیمارند، اب در اسیاب انها ریخته وموجبات ادامه کار انها را فراهم میاورند وچون متاسفانه ما در کشور عزیزمان عرضه برخورد با این دسته از متخلفین را توسط سازمانهایی که وظیفه انها نظارت بر عملکرد وبرخورد با عملکرد این .....را نداریم ، لذا دست به دامان مردم شده که ....

همانطور که از مقایسه امار سزارین در ایران وسایر کشورها متوجه میشویم ، در کشور عزیزمان برخی از متخصصین کشور،به بهانه های مختلف (وحتی اگر درخوشبینانه ترین حالت ممکن بگوئیم برای فقط پول دست به چنین جنایتی در مواقع غیر ضروری میزنند{که انهم تقصیر خودشان نیست چرا که ادم حریص وطماع هیچ وقت...} )   با انجام این عمل نه تنها موجبات  زجر فزاینده مادر تا پایان عمرش فراهم شده{انشاءالله اگر عمری باقی باشد درخصوص عوارض سزارین ، از فراموشی .....تا عدم کنترل ادرار ومدفوع....تااینکه در بهترین شرایط دیگر قادر نیست بیش از دو تا حداکثر سه فرزند بدنیا اورده وحال الگووشیب جمعیتی ما در حال برعکس شدن وتغییر فاحش است که العاقل یکفیه الاشاره)بلکه موجب القاء این تصور باطل در جامعه شده که دیگر زنان با توجه به موارد ذکر شده ومواردی که بعدا اشاره خواهد شد، تمایلی برای بارداری ونیز زایمان طبیعی نداشته ، چرا که از قدیم شنیده ایم که (کدخدای ده که مرغابی بود...و وای به وقتی که بگندد نمک)....

ضد  شبیخون فرهنگی-دکتر عباسی(١)

ضد شبیخون فرهنگی-دکترعباسی(٢)
ضد شبیخون فرهنگی-دکترعباسی(٣)

تولید موسیقی  زیرزمینی در چهارخانه اختیاری(به کسی چه ارتباط دارد که  هر کس در این امر نقش دارد غیرت وشرف دارد یانه)

قابل توجه مسئولین محترم فرهنگی:هیچ نگران نباشید، چون اینها مشغول کار فرهنگی اند والبته در زیر زمین وآنهم تولید موسیقی...ونه مثل خاله شاه دانه وعموپوررنگ وبرنامه فتیله سابق ،وانهم روی زمین ....و

 Image Hosted by Free picture hosting  at www.iranxm.comImage Hosted by Free picture hosting  at www.iranxm.com

 
Image Hosted by Free picture hosting  at www.iranxm.comImage Hosted by Free picture hosting  at www.iranxm.com
کلامى احتجاج گونه از أمیر المؤمنین علیه السلام در توبیخ أصحاب خود......:... چقدر جاى شگفتى دارد که دشمن در باطل خود اتّفاق دارد و شما در حقّ خود متفرّق و پراکنده‏اید! همانا شما خود را نشانه و هدف تیرهاى دشمن ساخته‏اید و به سوى آنان هیچ تیرى نمى‏اندازید، دشمنان شما پیوسته در صدد جنگ و حمله و تجاوزند ولى شما ساکت و آرام نشسته‏اید، و آشکارا معصیت خدا مى‏شود و شما به آن رضا داده‏اید، دستهایتان در زیان و فقر فرو رود! اى مردمى که همچون شتران بى‏صاحب از هر طرف که جمع شوید از طرفى دیگر پراکنده و متفرّق خواهید شد.....
خبرخوش برای مسلمانان:انشاءالله طبق وعده اهل بیت عصمت وطهارت(ع)مسلمانان مالکین بیت الابیضند(قابل توجه شیاطین جن وانس مخصوصا مالکین فعلی کاخ سفید در کشور ...آمریکا)
انشاءالله جهت نابودی کلیه شیاطین جن وانس:خواندن زیارت عاشورا(حتی در صورت گرفتاری بصورت خلاصه{یکبار لعن کامل خوانده وسپس 99 باربخوانیم اللهم العنهم جمیعا ویااینکه بگوییم اللهم العنهم جمیعا تسعا وتسعین مره ونیز یکبار سلام را کامل خوانده وسپس 99بار بخوانیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ویا اینکه السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین تسعا وتسعین مره}وپس از اتمام زیارت عاشورا ، دعای علقمه خوانده شود .
همچنین خواندن دعای :بسم الله الرّحمن الرّحیم   اللّهُمَّ شَتِّتْ شَمْلَهُمْ و فَرِّقْ جَمْعَهُمْ و قَلِّبْ تَدْبیرَهُمْ و خَرِّبْ بُنْیانَهُمْ و بَدِّلْ أحْوالَهُمْ و قَرِّبْ آجالَهُم و قَطِّعْ أعْمارَهُم و اشْغَلْهُمْ بِأبْدانِهِمْ وَ خُذْهُمْ أخْذَ عَزیزٍ مُقْتَدِرْ یا قَهَّارُ یا قَهَّارُ یا قَهَّارُ یا جَبَّارُ یا جَبَّارُ یا جَبَّارُ(70مرتبه)

سلمان رشدی: فتوای قتل من دیگر اثری ندارد


با گذشت 22 سال از فتوای تاریخی امام روح الله بر ارتداد سلمان رشدی نویسنده کتاب موهن آیات شیطانی، گویا او به زندگی در حصار و همراهی همیشگی پلیس با او عادت کرده است.


به نقل از جهان خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از رشدی اعلام کرده است که فتوای قتل وی دیگر اثری بر زندگی روزمره اش ندارد اگرچه این فتوا هنوز باقی است.

سلمان رشدی نگفته است که با وجود بی اثر شدن این فتوا آیا او جرات دارد یک لحظه بدون محافظ و پلیس تا سرویس بهداشتی محل سخنرانی خود برود یا خیر؟

این نویسنده مرتد که از سوی ملکه انگلیس لقب شوالیه هم گرفته است همچنین با نمایش چهره ای از یک انسان شجاع ! از دولت استرالیا خواسته است که به کت استیونس خواننده مشهور پاپ که اینک نام یوسف اسلام را برگزیده و از طرفداران عمل به فتوای امام (ره) درباره سلمان رشدی است اجازه ورود به ان کشور را بدهد.

امام خمینی (ره ) در سال 1367 حکم ارتداد رشدی را به جرم توهین به پیامبر عالی مقام اسلام (ص) و قرآن کریم صادر کرد. این فتوا باعث شد انگلیس فورا رشدی را تحت حمایت خود بگیرد او دست کم به مدت یک دهه در اختفا زندگی کرد و حداقل هر شب چند بار جای او توسط نیروهای امنیتی از بیم دست یابی مسلمانان به او تغییر می کرد.


متن کامل فتوای تاریخی امام روح الله درباره سلمان رشدی به این شرح است:

« انا للّه و انا الیه راجعون

به اطلاع مسلمانان غیور سراسر جهان مى‌رسانم مؤلف کتاب آیات شیطانى که علیه اسلام و پیامبر و قرآن، تنظیم و چاپ و منتشر شده است، همچنین ناشرین مطلع از محتواى آن، محکوم به اعدام مى‌باشند.
از مسلمانان غیور مى‌خواهم تا در هر نقطه که آنان را یافتند، سریعاً آنها را اعدام نمایند تا دیگر کسى جرأت نکند به مقدسات مسلمین توهین نماید و هر کس در این راه کشته شود، شهید است. انشاءاللّه.

ضمناً اگر کسى دسترسى به مؤلف کتاب دارد ولى خود قدرت اعدام او را ندارد، او را به مردم معرفى نماید تا به جزاى اعمالش برسد.


دانلود فایل تصویری استاد رائفی پور-دانشکده علامه1
دانلود نجاستهایی در قالب شیطان پرست وفری ماسون
مستند The Divin Book(کتاب الهی) اثری دیگری از نوریگا و اکنر (سازندگان مستند ظهور) است؛ کتاب الهی که موضوع خود را روابط بین مسلمانان و مسیحیان قرار داده به بررسی وضع موجود، اشتراکات و تفاوتهای مسلمانان و مسیحیان می­ پردازد در کتاب الهی حقایقی بیان می­شود که برای مخاطب مسلمان و مسیحی تازگی و گاها شگفت انگیز است. استناد به کتاب­های آسمانی، موسیقی مناسب، تصاویر زیبا، انسجام موضوعی، استفاده از علم روز از دیگر خصوصیات کتاب الهی است…

این مستند در سال ۲۰۰۹ در ۱۰ قسمت توسط The Wake Up Project تولید شده است.

لینک های مستقیم به مدت ۳۰ روز فعال میباشد

دانلود تریلر این مستند
دانلود بخش اول
دانلود بخش دوم
دانلود بخش سوم
دانلود بخش چهارم
دانلود بخش پنجم
دانلود بخش ششم
دانلود بخش هفتم
دانلود بخش هشتم
دانلود بخش نهم
دانلود بخش دهم

باتشکر از:http://www.zohur12.ir

/ 3 نظر / 57 بازدید
کینگ

king7.persianblog.ir deltangh7. persianblog.ir

آزاد

جواد ضحاک را کشتند . همان هایی که خبرنگار سر می برند ، مکتب می سوزانند ، اسید می پاشند و سرزمین ویران می کنند اینبار ضحاک را به قتل رساندند. ضحاک ، رئیس شورای ولایتی بامیان ، بامیانی که مردمانش به ناچار سرک ها را کاهگل کردند و چراغ شبانه شان ، ماه تابان شد . بامیان ، زادگاه بودایی که از شرم فروریخت باز باید مرگ ضحاک را به عزا بنشیند ! چرا که طالبان افغان، تحمل پذیرش انسانهایی که از قوم “وزین پشتون” نیستند را ندارد . چشمه ریگی | http://blog.cheshmehregi.com