۱۵ تصویر گرفته شده از بدن انسان توسط میکروسکوپ

 
گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدشکاف های انتهای تار موی انسان

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدمویرگ های اعصاب چشم

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدسطح روده انسان (اگر کمی دقت کنید تکه های غذا را در لابه لای روده هامی توانید مشاهده کنید)

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدجنین ۵ روزه انسان

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدسلول تخمک دستگاه تناسلی زنان

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدگلوبول های قرمز خون

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدریه انسان)حفره هایی که در تصویر می بینید محل تبادل گاز با خون می باشد)

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدنرون های عصبی در مخچه )بیش از ۱۰۰ بیلیون نرون در مغز وجود دارد )

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدسلول های لخته خون )این لخته های خونی در میان گلوبول های سفید خون دیده می شوند)

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییداسپرم های مردانه

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدسلولهای سرطانی ریه ) با عکس قبلی ریه مقایسه کنید)

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییداسپرم های بدور تخمک برای تشکیل جنین

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدریشه های مو درون گوش

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نماییدغنچه های مزه روی زبان) بیش از ۱۰ هزار غنچه برای مزه غذا روی زبان وجود دارند)

 

گروه اینترنتی شادینه - برای عضویت کلیک نمایید

 

پلاک دندان
/ 0 نظر / 74 بازدید