دانلود سخنرانیهای اساتیدگرامی،تاد ضیائی،رائفیپور-عباسی-شفیعی...

دانلود فایل صوتی مراتب روح توسط استاد ضیائی(خواهشمند است انرا دانلود و...)

دانلود سخنرانیهای استاد رائفی پور:

دانلود صوتی صحبتهای برادرگرامی جناب آقای رائفی پور پیرامون آمادگی ماجهت ظهورحجت الهی

تحلیل جهان با فرمول جدید-نجاستی به نام فرماسونری-شیاطین انس وجن-استعمار نوین جهانی در پوشش نظم ودین واحد جهانی-بسترسازی جهت ظهور منجی اخر الزمان-بیداری {2)استادرائفی پور

تحلیل جهان با فرمول جدید-نجاستی به نام فرماسونری-شیاطین انس وجن-استعمار نوین جهانی در پوشش نظم ودین واحد جهانی-بسترسازی جهت ظهور منجی اخر الزمان-بیداری {3)استادرائفی پور

تحلیل جهان با فرمول جدید-نجاستی به نام فرماسونری-شیاطین انس وجن-استعمار نوین جهانی در پوشش نظم ودین واحد جهانی-بسترسازی جهت ظهور منجی اخر الزمان-بیداری {4)استادرائفی پور

فرمایشات استاد رائفی پور در خصوص برخی از شیعیان ظاهری آخرالزمان

 دشمن شناسی(استاد شفیعی)

RaefiPur.Iluminati

 

دانلود نجاستهایی در قالب شیطان پرست وفری ماسون

مضرات موسیقی١(استاد رائفی پور)

دانلود فایل تصویری:مضرات موسیقی٣(استاد رائفی پور)

 

تحلیل جهان با فرمول جدید-نجاستی به نام فرماسونری-شیاطین انس وجن-استعمار نوین جهانی در پوشش نظم ودین واحد جهانی-بسترسازی جهت ظهور منجی اخر الزمان-بیداری {1)استادرائفی پور

 

خالی بود(هالیوود)

دانشگاه علامه-استاد رافعی پور(1)

دانشگاه علامه-استاد رافعی پور(2)

دانشگاه علامه-استادرافئی پور(3)

دانشگاه علامه-هستاد رائفی پور(4)

دانشگاه علامه- استاد رائفی پور(5)

 

 دشمن شناسی(استاد شفیعی)

 

ضد  شبیخون فرهنگی-دکتر عباسی(١)

ضد شبیخون فرهنگی-دکترعباسی(٢)
ضد شبیخون فرهنگی-دکترعباسی(٣)

 

  

 

 

 

/ 0 نظر / 72 بازدید