بصیرت در کلام رهبری-دور زدن مراجع توسط بهداشت ودرمان....

 786

بصیرت در کلام رهبری: مدتی قبل مقام معظم رهبری در خصوص توجه به بحٍث تنظیم خانواده و اداب صحیح زندگی(البته نه بر اساس الگوی غربی.....بلکه بر اساس الگوی اسلامی آن) فرمایشاتی داشتند که   متاسفانه انطور که باید از اهمیت و حکمت مطرح شدن این دو در کنار هم مطلع واگاه نشدیم.....حال انکه این حکیم فرزانه برای مقابله با خباثتهای سیستم دجال(همین سیاستهای سیستم بهداشت ودرمان کشور که فقط مانند دانشگاه ازاد اسلامی ، اسلام را هم مانند قران بر سر نیزه نموده وگوشش تنها وتنها به اصول پیشنهادی WHO میباشد) بهترین راهکار را به جامعه ما اهدا فرمودند.
در قضیه اهمیت اداب اسلامی ، همین بس که انقدر اهمیت دارد که اخرین مقالات علمی ، سهم انرا در سلامت(51% وابعاد اجتماعی ان هم بیش از 20%)چند برابر سهم تمامی عوامل سهیم در بخش سلامت ودرمان کشور(وزارت بهداشت ودرمان با همه پرسنل وپزشکان وماماها وپرستاران وبهورز و........فقط 9% سهم دارند) میدانند وحال انکه این بررسی در کشورهای غربی شده ، در صورتی که در اسلام برای تمامی ابعادزندگی وسلامت وعافیت جسم وذهن وروح وروانمان جامعترین اداب را داریم که توجه با انها نه تنها پیشگیری کننده از عوامل بیماریزای جسم وروح وذهن بوده بلکه موجب سلامت وعافیت وپرواز او در همان مسیری است که برای ان خلق شده......
واما در خصوص بحث تنظیم خانواده که در زمان نخست وزیری موسوی کلید خورد...وزارت بهداشت ودرمان(مرض غیر بهداشتی)به جای آموزش اداب زناشویی ، پیش بارداری وبارداری در اسلام که توجه به انها موجب میشد فرد به حقوق فرزند بر پدر ومادر، در تولد وتربیت او حتی قبل وحین انعقاد نطفه ودر دوران بارداری اگاه شده وتا خود راتربیت نکرده ،تنهادر جهت تربیت خود تلاش نماید(وجلوی بسیاری از بارداریهای ناخواسته ونطفه ها یی که شیطان در ان سهیم بوده وعدم توجه به فرمایشات اهل بیت عصمت وطهارت بعنوان تنها نمایندگیهای مجاز خداوند وطبیب الاطبائی که کلامشان وما ینطق عن الهوی است از همان لحظه انعقاد نطفه سرنوشت او را در مسیر تباهی رقم زده وحال انکه اکنون علم هم به تاثیر امواج کیهانی ....اعتراف نموده...) و آنگاه که پس از رعایت موارد فوق ، خداوند منان فرزندی را به زوجی عطا مینمود ، دانشمندی به ملیونها دانشمند مسلمان( که ارزش انها بیش از بمب هسته ای ارزیابی میشود.....) اضافه میشد.
وحال انکه سیستم دجال بلایی بر سر این مردم آورده(از سزارینهای بی موردکه امار ان چند برابر استاندارد جهانی بوده و وزارت بهداشت ودرمان منافقانه فقط نظاره گر این موضوع بوده ..تا بحث IUD  قرصهاو آمپولهای هورمونی با انهمه عوارض مهلک وقرصهای AFTER MORNING واز بین بردن نطفه پس از انعقاد وعملهای وازکتومی وتوبکتومی.....که موجب شده رشد جمعیت منفی وساختار جمعیتی دگرگون شده وبسیاری از زوجین جوان بعلت عدم توجه به تغذیه ابعادی ، اکنون با مشکل ناباروری دست وپنجه نرم نمایند) که سالها فرهنگ سازی در این خصوص لازم است وحتی اکنون وعلارغم فرمایشات صریح رهبری در این خصوص .......وزارت بهداشت ودرمان کماکان در همان مسیرقبلی طی طریق نموده وتنها وتنها تفاوتش این شده که به عوامل خود دستور داده که!!!!!!!!!  یاعلی
/ 0 نظر / 80 بازدید